Komunikat

w sprawie zajęć prowadzonych w Katedrze tymczasowo z użyciem środków komunikowania się na odległość (UMAIL, USOS, PEGAZ, MsTeams)

 

 

Wykład z prawa prywatnego międzynarodowego:

 

Wykład odbywa się w formie udostępniania studentom materiałów w formie elektronicznej (tekst wykładu lub prezentacja przesyłane uczestnikom zajęć grupowo) bądź w formie przekazu audio/wideo udostępnianego za pośrednictwem systemu USOS lub platformy e-learningowej Pegaz.

 

Dyżury polegają na korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej, a w razie potrzeby też internetowego połączenia audio/wideo.

 

 

Ćwiczenia z prawa prywatnego międzynarodowego:

 

Ćwiczenia odbywają się (po uprzednich szczegółowych ustaleniach z grupą):

- drogą przesyłania studentom drogą e-mailową zadań do samodzielnego rozwiązania (testy, pytania otwarte, kazusy) oraz indywidualnej pracy nad rozwiązaniami, które odsyłane są w określonych terminach (przekazanie odpowiedzi następuje na adres e-mailowy prowadzącego zajęcia, po czym ma miejsce dalsza korespondencja na dany temat); bądź

- drogą prowadzenia zajęć na żywo przy użyciu aplikacji MS Teams (audio/wideo), przy czym materiały wcześniej i później udostępniane są drogą mailową (w tym grupowo za pośrednictwem Umail).

 

 

Wykład z podstaw prawa prywatnego międzynarodowego:

 

Wykład prowadzony jest w formie szczegółowej prezentacji do samodzielnego zapoznania się za pośrednictwem USOS lub Pegaz wraz dodatkowymi materiałami bądź w formie transmisji audio/wideo przy użyciu aplikacji MS Teams.

 

Dyżury polegają na korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej, a w razie potrzeby też internetowego połączenia audio/wideo.

 

Ćwiczenia z podstaw prawa prywatnego międzynarodowego:

 

Ćwiczenia (po uprzednich szczegółowych ustaleniach z grupą) polegają na przesyłaniu studentom - za pośrednictwem systemu USOS - materiałów lub zadań do samodzielnego rozwiązania (testy, pytania otwarte, kazusy), a następnie (w tym w oznaczonych terminach) przesyłaniu odpowiedzi i ich korekcie.

 

Seminaria magisterskie:

 

Seminaria odbywają się w drodze korespondencji elektronicznej, w tym za pośrednictwem USOS lub platformy Pegaz (np. grupowej dyskusji prowadzącego i uczestników za pośrednictwem narzędzi komunikowania się na odległość). Seminarium obejmuje zagadnienia generalne (w tym poszerzenie wiedzy i dyskusja na bazie materiałów przygotowywanych przez prowadzącego) oraz kwestie postępów w pisaniu przez uczestników prac magisterskich. Praca magisterska jest też przedmiotem indywidualnych kontaktów (przesyłanie jej fragmentów oraz przekazywanie uwag i korekty), w których możliwe jest wykorzystanie bazy APD.

 

 

17-18 czerwca 2021 r. (zapowiedź)

Zjazd katedr zajmujących się międzynarodowym prawem prywatnym i postępowaniem cywilnym, organizowany przez Uniwersytet Jagielloński (Katedrę Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Zakład Postępowania Cywilnego) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Instytut Prawa).

Jako główne tematy obrad przewidywane są: źródła prawa o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej na tle dorobku polskiej doktryny i judykatury, zagadnienia zaliczane do części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego oraz międzynarodowy obrót handlowy i przewóz. Przewidywany jest też panel z udziałem studentów i doktorantów.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr Edyta Figura-Góralczyk, sekretarz komitetu organizacynego (e-mail: edyta.figura-goralczyk@uek.krakow.pl) lub prof. UJ Piotr Mostowik (e-mail: zjazdppm2021@gmail.com)

 

2 grudnia 2019 r.

Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie żądania przeniesienia (transkrypcji) do polskich aktów stanu cywilnego treści zagranicznego dokumentu, w którym jako "rodziców" dziecka zarejestrowano osoby tej samej płci (sygn. akt II OPS 1/19)

 

18 listopada 2019 r.

V Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

15 września 2019 r.

Zapisy na przedmioty i ćwiczenia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem 

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.

 

2 lipca 2019 r.

Promulgacja rozporządzenia UE nr 1111/2019 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (rewizja rozporządzenia "Bruksela IIa").

 

13-14 czerwca 2019 r.

Zjazd katedr prawa prywatnego międzynarodowego, organizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z udziałem pracowników Katedry, w tym z referatem prof. UJ Piotra Mostowika.

Kolejny zjazd katedr - decyzją kierowników jednostek - odbędzie się w 2021 r. w Krakowie i zostanie zorganizowany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny.

 

15 marca 2019 r.

IV Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

14 grudnia 2018 r.

Gala XVI edycji konkursów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała praca magisterska autorstwa Macieja Kaczmarskiego pt. Kolizyjnoprawna problematyka naruszenia własności przemysłowej, przygotowana w KPPM UJ pod kierunkiem Dr. hab. Piotra Mostowika. Autorowi serdecznie gratulujemy!

 

19 listopada 2018 r.

III Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

15 września 2018 r.

Zapisy na przedmioty i ćwiczenia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem 

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.

 

27 sierpnia 2018 r.

Wejście w życie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U. poz 416).

 

20 czerwca 2018 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie żądania przeniesienia (transkrypcji) do polskich aktów stanu cywilnego treści zagranicznego dokumentu, w którym jako "rodziców" dziecka zarejestrowano osoby tej samej płci.

 

14 maja 2018 r.

Sesja naukowa pt. Prawo prywatne międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku, towarzysząca uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Andrzeja Mączyńskiego. Zachęcamy do udziału!

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr Anna Wysocka-Bar lub Dr Sybilla Stanisławska-Kloc (e-mail: ppm@uj.edu.pl).

 

23 kwietnia 2018 r.

II Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com).

 

27 listopada 2017 r.

Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą z referatem inauguracyjnym Dra hab. Piotra Mostowika.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com).

 

1 października 2017 r.

Zapisy na zajęcia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem 

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.

 

14-16 września 2017 r.

Zjazd katedr prawa prywatnego międzynarodowego nt. Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, organizowany na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z udziałem pracowników Katedry, w tym z referatem dr hab. Piotra Mostowika. 

 

12 września 2017 r.

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się księga - teksty zebrane autorstwa prof. Andrzeja Mączyńskiego pt. Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowego (z przedmową autorstwa K. Zawady i P. Mostowika). Zachęcamy do lektury! Na 15 grudnia 2017 r. planowana jest uroczystość jubileuszowa, której szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce.