Studia magisterskie ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 2011 r. Słuchacz studiów doktoranckich na WPiA UJ w latach 2014-2018, które zwieńczyła obrona pracy doktorskiej pt. "Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne". Od 2015 r. wykonuje zawód adwokata. Rekomendowany arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz stały mediator wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
Autor kilku publikacji naukowych.